Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, tájékozódj itt, és alaposan olvasd el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem értesz egyet vagy észrevételed van, azt jelezd a Szolgáltatók felé, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetértesz, az itt leírtakat elfogadod.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a https://googleads-tanfolyam.hu/ oldalt üzemeltető Lukácsy Dóra ev. és Buru Ferenc (továbbiakban Szolgáltatók) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tanfolyamra, valamint minden, a Szolgáltatók által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő, (továbbiakban Megrendelő vagy Hallgató) a JELENTKEZEM gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatók és Megrendelő, továbbiakban együttesen Felek.

 1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltatók és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés Szolgáltatók általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után maximum két munkanapon belül kerül kiküldésre a Megrendelő által megadott email címre. Jelentkezéskor, a Megrendelő által hibásan megadott email címért, a Szolgáltatók nem tudnak felelősséget vállalni.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megrendelő esetében annak halálával;

automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)

Felek közös megegyezésével;

felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a Megrendelő még nem kezdte el a tanfolyamot!

1.4 Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult a tananyagra.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltatók jogosultak versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy természetes személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk meghirdetett szolgáltatást az általuk nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítják a Megrendelőnek. A tananyag kiküldése minden héten csütörtökön történik, a tananyaggal kapcsolatos segítségnyújtás pedig egész héten, hétköznaponként közép európai idő szerint reggel 09:00 és délután 17:00 óra között.

A Szolgáltatók minden hétköznap reggel 09:00 és délután 17:00 óra (CET) között állnak a zárt tanulói Facebook csoportban (www.facebook.com/groups/366707220739280) a tanulók segítségére, hétvégén, ünnepnapokon és munkaidőn kívül nem, de a központi email címen, Facebook Messengeren, illetve a zárt tanulói Facebook csoportban ezekben az időszakokban is lehet kérdezni, ami munkaidőben kerül megválaszolásra. Online tanfolyam lévén egyéb módon – telefonon, online kapcsolattartó rendszereken (Pl. Google Meet, Microsoft Teams stb.),, személyes Facebook/Messenger üzenetben vagy személyesen nem nyújtanak a Szolgáltatók  a tananyaggal kapcsolatos illetve szakmai segítséget. Ez alól kivételt képeznek azok a online konzultációk, amelyeket Szolgáltatók személyesen kezdeményezhetnek a Megrendelő felé (emailben, Google Meetn vagy Facebook Messenger üzenetben), a tananyag bizonyos szakaszainak megbeszélése és értékelése céljából.

Szükséges továbbá a Hallgatókkal történő egyéb kommunikáció a tanfolyam alatt, amennyiben a Google hirdetési rendszereiben (továbbiakban Google Ads) való hirdetési tevékenységhez szükséges hozzáféréseket és tudnivalókat Szolgáltatók szintén személyes email üzenetben tudatják és adják meg a Hallgatóknak.

A tanfolyam idején a Hallgatók által hirdetési költéssel használt Google Ads fiókok kizárólagos jogtulajdonosa és számlafizetője Buru Ferenc Szolgáltató. A tanfolyam során felhasznált és hirdetett website-ok és Google Analytics fiókok kizárólagos tulajdonosa Buru ferenc Szolgáltató.

2.2 A Szolgáltatók kötelesek az általuk nyújtott tanfolyam információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltatók jogosultak a meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tanfolyamok törlésének lehetőségét is. A tanfolyamok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltatók kötelesek a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltatók jogosultak ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat kötelesek értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltatók jogosultak időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt kötelesek a weboldalán (https://googleads-tanfolyam.hu/) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltatók arra is jogosultak, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a weboldalán felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maguk határozzák meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a weboldalon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1 A szolgáltatás igénybevételére és 1 db online tananyagra csak 1 fő természetes személy jogosult, akinek a személyes kompetenciáját bővíti, és jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására. 

Megrendelő csak 18. életévét betöltött nem jogi (természetes) személy, vagy jogi személy által megnevezett 18. életévét betöltött nem jogi (természetes) személy lehet.   Ha Megrendelő jogi személy és 1 főnél több 18. életévét betöltött természetes személyt (jogosultat) nevez meg, a Szolgáltatás díját jogosultanként köteles megfizetni. 

A tanfolyam elvégzése a tananyag elsajátítása, nem minősül hivatalos képzésnek.

3.2 A tananyagra jogosult természetes személy a befizetett szolgáltatás igénybevételére nem kötelezhető! Amennyiben azonban a tananyagokat nem dolgozza fel, és szolgáltatás előzetesen nem került lemondásra, úgy a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatás utólagos megtartását/újrakezdését sem.

3.3 A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltatók nem tudnak felelősséget vállalni

3.4 A Megrendelő, vagy jogosultjai a tanfolyam zárt online Facebook csoportjában:  https://www.facebook.com/groups/366707220739280/ kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tanfolyam megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltatók jogosultak a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

3.5 A tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása a Megrendelő kötelessége. A Megrendelőnek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi a jogosultakat, a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A résztvevőnek olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A Szolgáltatók nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról a Szolgáltató értesítést küld.

3.6 A Megrendelő, vagy az általa megnevezett jogosult természetes személy a tanfolyamot annak tudatában kezdi el, hogy a következő minimum 6 hétben heti min. 5-7 órát a tanfolyami anyag feldolgozására tud szánni. Az 5. fejezetben és közbeeső késedelem nélkül a tanfolyam 3. hetében induló Google Ads hirdetési kampány futtatása a jogosult részéről a kampány indulásától számított további 2 héten keresztül állandó figyelmet igényel, de legalább napi egyszeri belépést a futtatott kampányt tartalmazó Google Ads fiókba. A tanfolyam ezen részének vis maior okozta félbehagyása a későbbi újrakezdéskor Hallgató részéről újrakezdésenként (kampány indításonként) 20 000 Ft-os fizetési kötelezettséggel jár.

 1. A tanfolyam helye és ideje

4.1 A tanfolyam otthonról végezhető online (elektronikus formában történik) – emailben és online felületeken.

A szerződés alapján Szolgáltatók biztosítják a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását a Hallgató részére.

 1. A tanfolyam díjai, fizetési módok

5.1 A szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelentkezési adatok helyes és teljes kitöltése, a JELENTKEZEM gomb megnyomása, valamint a szolgáltatás teljes díjának vagy első részletének, azaz a teljes díj 50%-nak kifizetése, legkésőbb a jelentkezett kezdési időpontig.

A tanfolyamok díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre átutalással, közvetlenül OTP Bankban banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tanfolyamok aktuális díjairól és feltételeiről tanfolyam weboldalán tájékozódhat.

5.2 A Szolgáltatók fenntartják a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy egy következőleg induló tanfolyam időpontjában használható fel.

5.3 A tanfolyam díja a tananyagokon felül tartalmazza, a hozzáférést a tanfolyam zárt,  Facebook csoportjához, és a csoporton belül oktatói támogatást, de nem tartalmaznak telefonos, támogatást és segítségnyújtást, sem személyes találkozást.

5.4 Szolgáltatók a szolgáltatásaikkal kapcsolatos számlaadási kötelezettségüket elektronikus számlával teljesítik, ezt a JELENTKEZÉS beérkezése után a megadott emailcímre küldjük. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, az online tananyag  és tanfolyam szerzőjének jogai

Tanfolyam lemondása

6.1 A szolgáltatás a jelentkezett kezdési időpontjáig térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 14 napon belül. A megkezdett tanfolyamok esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza. A szolgáltatás abban a pillanatban számít megkezdettnek, amikor az első tananyag) megérkezik a Megrendelő, vagy az annak jogosult személy email címére.

6.2 Tanfolyamot lemondani kizárólag írásban a hello@googleads-tanfolyam.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül írásban visszaigazoljuk. A két levél együttesen igazolja, hogy a tanfolyam lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 20 432 6946).

 1. Szerzői jogok

7.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat és elektronikus tananyagokat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tanfolyam szervezőinek a Szolgáltatóknak és egyben Szerzőknek és személyesen: Buru Ferenc és Lukácsy Dóra szerzői jogait képezik, azok további felhasználásához minden esetben a Szolgáltatók előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Szolgáltatók által semmilyen formában nem megengedett a megosztás harmadik féllel. A tananyagként kapott információkat és elektronikus tananyagokat tilos megosztani például, barátok vagy ismerősök számára emailben vagy egyéb elektronikus úton tovább küldeni, tárhelyen megosztani, bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztani vagy kinyomtatott formában vagy képernyőfelvételen továbbadni. Megrendelő és a szolgáltatásra jogosult természetes személy  tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltatók 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint kártérítési igénnyel, jogi útra terelik az ügyet.

7.2. A teljes online tananyag, a tanfolyam felépítése és szerkezete, valamint a hozzá tartozó weboldal, Google My Business page, Instagram oldal,Facebook oldal és a Tanulói zárt Facebook csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Buru Ferenc és Lukácsy Dóra előzetes személyesen aláírt írásbeli engedélyével lehetséges. Onnan (a https://googleads-tanfolyam.hu címen elérhető weblapról) információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

7.3. Megrendelő és a szolgáltatásra jogosult természetes személy beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit Szolgáltatók marketingtevékenységük során pl. Facebookon példaként felhasználják, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltatók felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4  A Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a weblapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint weblaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben Szolgáltatókat erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a weblap tartalma a weblap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.5 A weboldal üzemeltetője mint Szolgáltató nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása engedély- és díjköteles. Amennyiben a weboldal vagy a hírlevelek, vagy a tanfolyamok vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát a weboldal üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek weboldalán, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Szerzők nem kötelesek. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a Szolgáltatók hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltatók a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

 1. A weboldal tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy a weboldalon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljenek, a weboldal elérhetőségét korlátozhatják, vagy megszüntethetik. Felhívjuk a Tisztelt Weboldallátogató böngésző figyelmét arra, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálják a Szolgáltatók. Szolgáltatók, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárják. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, amely visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges.

Szolgáltatók (Szerzők és Jogtulajdonosok) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Cégnév: Lukácsy Dóra e.v.
Adószám: 69230578-1-43
Nyilvántartési szám: 52884467
Székhely: MAGYARORSZÁG, 1186 BUDAPEST, TÖVISHÁT UTCA 17.
Bankszámlaszám: 17719025-21455515
Bank neve: OTP Bank

és

Buru Ferenc

Adatkezelési tájékoztató

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 432 6946 (hétköznapokon 9:00-15:00 óra között)
Email: hello@googleads-tanfolyam.hu

Az “Online Google Ads Tanfolyam” googleads-tanfolyam.hu domain néven (továbbiakban weboldal) elérhető webhelyét, weboldalát Lukácsy Dóra e.v. üzemelteti.

Tiszteletben tartjuk az oldalunkon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hoztuk a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállaljuk, hogy adatvédelmünk megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő  2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Röviden:

Nekünk fontos adatai védelme, ezért a személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtjük és biztonságosan tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át, de bárkinek felvilágosítást nyújtunk a róla kezelt adatokat érintően.

Marketing tartalmú üzenetet (eDM) csak hozzájárulással küldünk. Ezekről bármikor leiratkozhat.
Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatkezelési tájékoztatóra hivatkozik.
Az Adatkezelési tájékoztató az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.
Az Adatkezelési tájékoztató közvetlen elérhetősége: https://googleads-tanfolyam.hu/aszf/

Az adatkezelés célja

A weboldalon a felhasználók háromféle módon, céllal adhatnak meg adatokat:

a weboldal használata során látogatással bocsátanak a weboldal tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie,

a weboldal ingyenes oktatóanyagokra, hírlevélre feliratkozással név és email cím megadásával,

a weboldalon tanfolyam megrendelésével, a tanfolyam elvégzéséhez.

Az adatkezelő

Székhely: 1186 Budapest Tövishát u. 17. 
Adószám: 69230578-1-43
Képviselő: Lukácsy Dóra
Adatkezelési felelős: Lukácsy Dóra
Ügyfélszolgálat email címe: hello@googleads-tanfolyam.hu
Telefonszáma: +36 20 432 694

Az adatkezelés módja:

Hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatok szükségesek: a feliratkozó neve és email címe.
A szolgáltatás megrendelésekor vagyis a tanfolyamra jelentkezéskor a következő személyes adatok szükségesek: a Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő teljes neve és email címe, a Megrendelő számlázási neve, címe, kapcsolattartója, telefonos és emailes elérhetősége.
Technikai okokból rögzítésre kerül a látogató user agentje vagyis böngészője, IP címe, valamint a regisztráció időpontja.

Közösségi adatkezelés

Sütik (cookiek):
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal Sütiket használ emellett a weboldal látogatottságának, a felhasználói tevékenységeknek, valamint hirdetéseink teljesítményének mérése, elemzése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!

weboldalunk a következő sütiket tárolja a felhasználókról:

analytics:
[‘_gat’, ‘ga’, ‘__tawkuuid’, ‘_gid’],

marketing:
[‘ads/ga-audiences’, ‘collect’, ‘fr’, ‘tr’]

Valamennyi látogató érintett.

A sütik törlése:
A látogatónak joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

Facebook:
Weboldalunk hirdetésére a Facebook által biztosított dinamikus hirdetés szolgáltatást alkalmazzuk, amely a felhasználók számára a weboldalunkon tett korábbi látogatásaik, a Facebook által kezelt közösségi oldalakon megadott adataik és az azokon folytatott tevékenységeik alapján hirdetéseink célzott és optimalizált megjelenítését biztosítja. A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen kaphat tájékozatást.

Google Analytics:
Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (és a Google leírásai alapján nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookies-user-id

Google Ads:

Weboldalunkat a Google Ads szolgáltatás használatával is reklámozzuk. A Google Ads szolgáltatás a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ, a Google Ads által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads

Linkek:

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Az adatfeldolgozók:

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008 a.
Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: +36 70 362 4785
email cím: info@rackforest.huinfo@rackforest.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webtárhely szolgáltatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home, https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás, automatikus számlázás

The Rocket Science Group LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/contact/
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: email címlista kezelés, hírlevél küldés

Lukácsy Dóra e.v.
Cím: 1186 Budapest Tövishát utca 17. 2/5
Adószám: 69230578-1-43
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

Buru Ferenc
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

A weboldal üzemeltetője adatfeldolgozóinkon kívül más harmadik személlyel nem osztja meg az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettségük van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékozatáshoz:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott email elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatok törlésére:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül cégünkkel, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Jog a tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban:
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.: (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
 2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV)
 4. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV)
 5. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500335.KOR)

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2018. 11. 03. napjától érvényes.

Frissítve: 2023. 09. 01.